CAŁODOBOWE TELEFONY ALARMOWE:
(44) 645 16 00, (44) 645 16 01, 603 665 554
Slider
Slider
A A A

RYS HISTORYCZNY SPÓŁKI

Piotrków Trybunalski w okresie międzywojennym, posiadał bardzo słabo rozbudowaną sieć wodociągów miejskich. Jedynie w śródmieściu i w większych domach były wodociągi lokalne. Skanalizowano tylko (częściowo) główne ulice. Na wybudowanie infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej w wielu miastach w Polsce m.in. w Piotrkowie Trybunalskim, rząd Polski na udzielenie długoterminowej pożyczki podpisał umowę z amerykańską firmą Ulen&Company. Dzięki tym działaniom 5 października 1927 r. miasto dostało  do użytku sieć kanalizacyjną, wraz z oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w jednym z najniższych wtedy punktów miasta przy ul. Bawełnianej, w pobliżu rzeki Strawy.

Oczyszczalnia ścieków wyposażona została w kraty ręcznie czyszczone, piaskownik, przepompownię ścieków, osadnik Imhoffa, poletka do suszenia osadów.

Pierwsze kanały stanowiły sieć ogólnospławną odprowadzającą ścieki i wody opadowe z utwardzonych terenów. Jak na ówczesne czasy były układem bardzo nowatorskim.

Na przełomie grudnia 1927 r. i stycznia 1928 r. oddano do użytku sieć wodociągową, którą wykonano z żeliwa szarego. Sieć wodociągowa zasilana była z jednej stacji uzdatniania wody, zlokalizowanej po wschodniej stronie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Żwirki. Woda magistralą była dostarczana do najwyższego punktu miasta w okolice ul. Słowackiego i P.O.W. do wieży ciśnień, gdzie uzyskiwano ciśnienie umożliwiające rozprowadzanie jej po całym terenie miasta. Wieża ciśnień miała unowocześnić infrastrukturę miasta oraz podnieść standard sanitarno-zdrowotny. Wieża znajduje się w samym centrum miasta przy ul. Słowackiego, tuż obok dworca kolejowego. Wzniesiona na planie koła, formą nawiązuje do renesansu. W dolnej części wyodrębniona jest część cokołu, w części środkowej znajdują się okna, rozmieszczone na spiralnie wznoszącej się linii. W części górnej umieszczono kilkanaście okienek rozdzielonych pilastrami oraz herb Piotrkowa.

Przy realizacji projektu budowy infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej zakładano, że w 1950 r. ludność Piotrkowa Trybunalskiego liczyła będzie ok. 65 tys. mieszkańców, a źródłem wody będą studnie artezyjskie. Pierwsza, próbna studnia miała głębokość 650 m, a ostatecznie powstało jeszcze pięć studni płytkich o głębokości ok. 50 m. Długość sieci po zakończeniu budowy wynosiła 32 407 m, ilość zasuw ulicznych–367, hydrantów–194, studzienek–11.

90 LAT PÓŹNIEJ

Operatorem infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej od 2010 r. jest Spółka Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja, spółka prawa handlowego, będąca własnością Miasta Piotrków Trybunalski. Przedmiotem działalności Spółki  jest realizacja zadań Miasta w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz ich oczyszczania.       

Spółka ta została powołana Uchwałą Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w celu pozyskania środków unijnych na realizację projektu „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim”. Zakres planowanej inwestycji obejmował modernizację oczyszczalni ścieków, renowację kanału tranzytowego ścieków oczyszczonych, modernizację Stacji Uzdatniania Wody „Szczekanica”, renowację sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, rozbudowę kanalizacji sanitarnej, budowę sieci wodociągowej.

Organami Spółki są: Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza, oraz jednoosobowy Zarząd. Powierzone zadania wykonywane są przez poszczególne komórki organizacyjne, które stanowią strukturę  Spółki.

ZAKŁAD SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ

Zakład realizuje zadania w zakresie eksploatacji sieci oraz świadczy usługi projektowania przyłączy i sieci wodociągowo-kanalizacyjnych.

Zakres sieci objętej eksploatacją:

1) Sieć wodociągowa - długość sieci o średnicach nominalnych DN 50-300 mm na terenie miasta wynosi 187,64 km, natomiast sieć magistralna o średnicach nominalnych DN 300-600 mm wynosi  11,9 km. Sieć jest układem mieszanym – pierścieniowym i otwartym. W miarę możliwości i zgodnie z koncepcją rozwoju i budowy wodociągów dąży się do układu pierścieniowego. Do budowy wodociągów i magistral stosowano różnego rodzaju materiały dostępne w danym czasie, takie jak: żeliwo szare, stal, azbestocement, PCV, polietylen, żeliwo sferoidalne. Najbardziej awaryjne sieci są sukcesywnie wymieniane i modernizowane. W ramach Funduszu Spójności zostało wybudowanych i zmodernizowanych około 7 041,60 m sieci wodociągowej.

2)Sieć kanalizacji sanitarnej – długość sieci o średnicach nominalnych DN 150-1500 mm na terenie miasta wynosi  179,53 km.

W Piotrkowie Trybunalskim występuje układ sieci kanalizacyjnej grawitacyjno – tłocznej rozdzielczej (osobno kanalizacja deszczowa i sanitarna). Ścieki sanitarne kanałami rozdzielczymi spływają do pięciu kolektorów zaczynających się po północnej oraz zachodniej stronie miasta. Odprowadzają ścieki grawitacyjnie do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej po wschodniej stronie, przy ul. Podole.

Na terenie miasta sukcesywnie przybywa sieci, co jest zasługą nie tylko Spółki, ale i Miasta. Powstało 16 przepompowni ścieków, co  daje pełne korzyści ekologiczne, ekonomiczne i społeczne, wiążące się z poprawą jakości życia mieszkańców. W celu utrzymania sprawności technicznej sieci kanalizacyjnej tłocznej, wyposażono lokalne przepompownie w system monitorowania. Pozwala to na szybkie reagowanie na nieprawidłowości w działaniu układów kanalizacyjnych i zapobieganiu lokalnym podtopieniom.

Spółka realizuje również zadania związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków na terenie Gminy Wola Krzysztoporska (miejscowość Bujny i Rokszyce), Gminy Rozprza (miejscowość Longinówka) oraz Gminy Sulejów (miejscowość Zalesice).

SEKCJA TRANSPORTU I DIAGNOSTYKI SIECI

Sekcja zapewnia utrzymywanie w sprawności eksploatacyjno-technicznej taboru samochodowego i sprzętu. Sekcja przez kilka lat doposażona została w specjalistyczne samochody wykorzystywane do  prac konserwacyjnych oraz przy usuwaniu awarii. Bez dobrze rozwiniętego taboru samochodowego Spółka nie byłaby w stanie  zapewnić powierzone przez Miasto zadania. Obecnie Sekcja może pochwalić się szeroką gamą sprzętu i  samochodów specjalistycznych do których między innymi zalicza się samochód do ciśnieniowego ssąco-płuczącego czyszczenia kanalizacji.  

Samochód

Samochód wyposażony jest w tzw. komorę przesuwną co umożliwia zmianę pojemności zbiornika na osad oraz czystą wodę. Posiada nowej generacji pompę ciśnieniową URACA o wydatku 340l/min przy ciśnieniu roboczym 170 bar, pompę próżniową chłodzoną cieczą przystosowaną do pracy ciągłej o wydajności 1,6m3/h. Pojazd wyposażony jest w instalację podgrzewającą wodę, co pozwala na pracę nim w temperaturach nawet do -15oC. Samochód z silnikiem o mocy 410KM spełnia normę emisji spalin Euro 6, wyposażony w fabryczną przystawkę mocy MNV 221 gwarantującą przeniesienie momentu min. 200 Nm.  Całkowita pojemność zbiornika beczki 12 m3. Spółka na swoim wyposażeniu posiada samochód DAF CF85 z zabudową szwajcarskiej firmy „KAISER” do ciśnieniowego czyszczenia sieci kanalizacji wyposażonego w odzysk wody, co w znacznym stopniu skraca czas czyszczenia odcinków sieci kanalizacji i zmniejsza koszty eksploatacji. Kolejnym praktycznym nabytkiem jest samochód ciężarowy do 3,5 tony Fiat Ducato z podwójną kabiną, który wykorzystywany jest przez pracowników sieci wodociągowej. Spółka dysponuje m.in. takimi urządzeniami, jak mini koparka JCB 8018 CDS wraz przyczepą Viola do jej transportu. Zabezpiecza front robót w miejscach trudno dostępnych, gdzie niemożliwe jest użycie większego sprzętu. Quck Lock to kolejne urządzenie, które jest zautomatyzowanym systemem do miejscowych napraw wewnętrznej części rury. Urządzenie to zamontowane jest i współpracuje z samochodem Renault Master do telewizyjnej inspekcji przewodów rurowych firmy Raush. Samochód ten posiada system kontroli TV, studio, pulpit kontrolno-sterujący Eco Star 400 przeznaczony do sterowania, kontroli i nagrywania pracy kamer i urządzeń naprawczych w kanałach.

Sekcja posiada również na swoim wyposażeniu inne samochody i urządzenia, przy pomocy, których świadczy usługi  w zakresie m.in. wywozu nieczystości ciekłych, ciśnieniowego udrożniania, czyszczenia kanalizacji, wycinania korzeni w kanalizacji, wykopów koparkami, załadunku materiałów sypkich, inspekcji TV sieci kanalizacyjnych, lokalizacji wycieków przy wykorzystaniu urządzeń do wykrywania awarii i badania sieci wodociągowej, itp.

ZAKŁAD OCZYSZCZALNI  ŚCIEKÓW 

Zakład zapewnienia eksploatację urządzeń i obiektów oczyszczalni ścieków w sposób zgodny z wymaganiami określonymi w pozwoleniu wodno-prawnym w sposób ciągły i niezawodny.

Postępowanie z osadami ściekowymi i innymi substancjami odseparowanymi w procesie oczyszczania ścieków odbywa się zgodnie z ustawą o odpadach.