Slider
CAŁODOBOWE TELEFONY ALARMOWE:
(44) 645 16 00, (44) 645 16 01, 603 665 554
Slider
A A A

INFORMACJE O SPÓŁCE

Operatorem infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej od 2010 r. jest Spółka Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja, spółka prawa handlowego, będąca własnością Miasta Piotrków Trybunalski. Przedmiotem działalności Spółki  jest realizacja zadań Miasta w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz ich oczyszczania.       

Spółka ta została powołana Uchwałą Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w celu pozyskania środków unijnych na realizację projektu „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim”. Zakres planowanej inwestycji obejmował modernizację oczyszczalni ścieków, renowację kanału tranzytowego ścieków oczyszczonych, modernizację Stacji Uzdatniania Wody „Szczekanica”, renowację sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, rozbudowę kanalizacji sanitarnej, budowę sieci wodociągowej.

Organami Spółki są: Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza, oraz jednoosobowy Zarząd. Powierzone zadania wykonywane są przez poszczególne komórki organizacyjne, które stanowią strukturę  Spółki.

ZAKŁAD SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ

Zakład realizuje zadania w zakresie eksploatacji sieci oraz świadczy usługi projektowania przyłączy i sieci wodociągowo-kanalizacyjnych.

Zakres sieci objętej eksploatacją:

1) Sieć wodociągowa - długość sieci o średnicach nominalnych DN 50-300 mm na terenie miasta wynosi 190,72 km, natomiast sieć magistralna o średnicach nominalnych DN 300-600 mm wynosi 11,9 km. Sieć jest układem mieszanym – pierścieniowym i otwartym. W miarę możliwości i zgodnie z koncepcją rozwoju i budowy wodociągów dąży się do układu pierścieniowego. Do budowy wodociągów i magistral stosowano różnego rodzaju materiały dostępne w danym czasie, takie jak: żeliwo szare, stal, azbestocement, PCV, polietylen, żeliwo sferoidalne. Najbardziej awaryjne sieci są sukcesywnie wymieniane i modernizowane. W ramach Funduszu Spójności zostało wybudowanych i zmodernizowanych około 7 041,60 m sieci wodociągowej.

2)Sieć kanalizacji sanitarnej – długość sieci o średnicach nominalnych DN 150-1500 mm na terenie miasta wynosi 180,71 km.

W Piotrkowie Trybunalskim występuje układ sieci kanalizacyjnej grawitacyjno – tłocznej rozdzielczej (osobno kanalizacja deszczowa i sanitarna). Ścieki sanitarne kanałami rozdzielczymi spływają do pięciu kolektorów zaczynających się po północnej oraz zachodniej stronie miasta. Odprowadzają ścieki grawitacyjnie do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej po wschodniej stronie, przy ul. Podole.

Na terenie miasta sukcesywnie przybywa sieci, co jest zasługą nie tylko Spółki, ale i Miasta. Powstało 16 przepompowni ścieków, co  daje pełne korzyści ekologiczne, ekonomiczne i społeczne, wiążące się z poprawą jakości życia mieszkańców. W celu utrzymania sprawności technicznej sieci kanalizacyjnej tłocznej, wyposażono lokalne przepompownie w system monitorowania. Pozwala to na szybkie reagowanie na nieprawidłowości w działaniu układów kanalizacyjnych i zapobieganiu lokalnym podtopieniom.

Spółka realizuje również zadania związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków na terenie Gminy Wola Krzysztoporska (miejscowość Bujny i Rokszyce), Gminy Rozprza (miejscowość Longinówka) oraz Gminy Sulejów (miejscowość Zalesice).

DZIAŁ TRANSPORTU I DIAGNOSTYKI SIECI

Dział zapewnia utrzymywanie w sprawności eksploatacyjno-technicznej taboru samochodowego i sprzętu. Dział przez kilka lat doposażony został w specjalistyczne samochody wykorzystywane do  prac konserwacyjnych oraz przy usuwaniu awarii. Bez dobrze rozwiniętego taboru samochodowego Spółka nie byłaby w stanie  zapewnić powierzone przez Miasto zadania. Obecnie Dział może pochwalić się szeroką gamą sprzętu i  samochodów specjalistycznych do których między innymi zalicza się samochód do ciśnieniowego ssąco-płuczącego czyszczenia kanalizacji.  

Samochód

Samochód wyposażony jest w tzw. komorę przesuwną co umożliwia zmianę pojemności zbiornika na osad oraz czystą wodę. Posiada nowej generacji pompę ciśnieniową URACA o wydatku 340l/min przy ciśnieniu roboczym 170 bar, pompę próżniową chłodzoną cieczą przystosowaną do pracy ciągłej o wydajności 1,6m3/h. Pojazd wyposażony jest w instalację podgrzewającą wodę, co pozwala na pracę nim w temperaturach nawet do -15oC. Samochód z silnikiem o mocy 410KM spełnia normę emisji spalin Euro 6, wyposażony w fabryczną przystawkę mocy MNV 221 gwarantującą przeniesienie momentu min. 200 Nm.  Całkowita pojemność zbiornika beczki 12 m3. Spółka na swoim wyposażeniu posiada samochód DAF CF85 z zabudową szwajcarskiej firmy „KAISER” do ciśnieniowego czyszczenia sieci kanalizacji wyposażonego w odzysk wody, co w znacznym stopniu skraca czas czyszczenia odcinków sieci kanalizacji i zmniejsza koszty eksploatacji. Kolejnym praktycznym nabytkiem jest samochód ciężarowy do 3,5 tony Fiat Ducato z podwójną kabiną, który wykorzystywany jest przez pracowników sieci wodociągowej. Spółka dysponuje m.in. takimi urządzeniami, jak mini koparka JCB 8018 CDS wraz przyczepą Viola do jej transportu. Zabezpiecza front robót w miejscach trudno dostępnych, gdzie niemożliwe jest użycie większego sprzętu. Quck Lock to kolejne urządzenie, które jest zautomatyzowanym systemem do miejscowych napraw wewnętrznej części rury. Urządzenie to zamontowane jest i współpracuje z samochodem Renault Master do telewizyjnej inspekcji przewodów rurowych firmy Raush. Samochód ten posiada system kontroli TV, studio, pulpit kontrolno-sterujący Eco Star 400 przeznaczony do sterowania, kontroli i nagrywania pracy kamer i urządzeń naprawczych w kanałach.

Dział posiada również na swoim wyposażeniu inne samochody i urządzenia, przy pomocy, których świadczy usługi  w zakresie m.in. wywozu nieczystości ciekłych, ciśnieniowego udrożniania, czyszczenia kanalizacji, wycinania korzeni w kanalizacji, wykopów koparkami, załadunku materiałów sypkich, inspekcji TV sieci kanalizacyjnych, lokalizacji wycieków przy wykorzystaniu urządzeń do wykrywania awarii i badania sieci wodociągowej, itp.

ZAKŁAD OCZYSZCZALNI  ŚCIEKÓW 

Zakład zapewnienia eksploatację urządzeń i obiektów oczyszczalni ścieków w sposób zgodny z wymaganiami określonymi w pozwoleniu wodno-prawnym w sposób ciągły i niezawodny.

Postępowanie z osadami ściekowymi i innymi substancjami odseparowanymi w procesie oczyszczania ścieków odbywa się zgodnie z ustawą o odpadach.

Ścieki dopływają do oczyszczalni dwoma kolektorami. Do jednego z nich podłączona jest stacja zlewna ścieków dowożonych ze zbiorników bezodpływowych z nieruchomości nie posiadających przyłączy kanalizacyjnych. Kolektory te spinają się w komorze połączeniowej i dalej ścieki płyną na urządzenia oczyszczalni już wspólnym kolektorem, gdzie w pierwszym etapie oczyszczania poddawane są procesowi cedzenia na kratach gęstych. Kraty służą do mechanicznego usuwania ze ścieków zanieczyszczeń stałych (skratki). Skratki transportowane są przy pomocy podajnika ślimakowego do prasy, w której następuje płukanie i odwadnianie, zmniejszając ich objętość.

Następnie ścieki przepływają przez piaskowniki, które usuwają z nich drobne zanieczyszczenia mineralne. Piasek wydzielany w piaskownikach poddawany jest procesom płukania w separatorze. Piasek  usunięty  z  koryt  piaskowników i skratki, przekazywane są do specjalistycznych firm, celem zagospodarowania  metodą  odzysku.

Piaskowniki pełnią również funkcję separatora tłuszczów, które następnie unieszkodliwiane są w procesie fermentacji. Ścieki z piaskownika odprowadzane są grawitacyjnie do komory czerpalnej pompowni ścieków surowych, skąd są pompowane do osadnika wstępnego. Osadnik służy  do usuwania ze ścieków zawiesin łatwo opadających w procesie sedymentacji oraz do zatrzymywania substancji lżejszych od wody, a więc różnych części pływających i tłuszczów. Powstały osad zgarniany jest do lejów,  a następnie poprzez pompownię osadu wstępnego, kierowany do zagęszczaczy grawitacyjnych. Osadnik wstępny jest ostatnim urządzeniem mechanicznego oczyszczania ścieków. Następnym etapem technologicznym jest biologiczne oczyszczanie ścieków, w szczególności usunięcie związków fosforu i azotu. Ścieki do kanału dopływowego reaktorów są doprowadzane grawitacyjnie z osadników wstępnych i za pomocą przelewów, równomiernie rozdzielane na dwa reaktory, w  których przy  udziale  bakterii  i  drobnych organizmów zwierzęcych zachodzi proces biologicznego oczyszczania. Oczyszczanie  ścieków  metodą  osadu  czynnego  polega  na  ich  naprzemiennym podawaniu warunkom tlenowym i beztlenowym z zespołem  drobnoustrojów.

Kłaczki osadu czynnego stanowią żelowatą masę, w której żyją głównie bakterie  i pierwotniaki. Wskutek własności osadu czynnego związki organiczne zawarte  w  ściekach  ulegają  sorpcji  na  powierzchni  kłaczków,  a  następnie  zostają utleniane  lub  zużyte  w  procesach  biosyntezy.  Efektywność  oczyszczania  zależy  przede wszystkim od działalności fizjologicznej bakterii i pierwotniaków, których duża ilość jest zgromadzona w małej objętości (proces samooczyszczania). W reaktorach zainstalowany jest system drobno-pęcherzykowego napowietrzania wgłębnego. Powietrze doprowadzane jest do systemu napowietrzania za pomocą dmuchaw. Dodatkowo istnieje możliwość chemicznego wspomagania procesu biologicznego. Ścieki podlegają wówczas obróbce oczyszczania polegającej na dodawaniu do ścieków siarczanu żelazowego. Dozowanie tego związku odbywa się w komorze za reaktorem biologicznym. Mieszanina oczyszczonych ścieków  i osadu czynnego przepływa  z  komór reaktorów  do osadników  wtórnych, w których następuje sedymentacja osadu. Wydzielony  osad  zgarniany  jest  mechanicznie  do  lejów,   a  następnie  poprzez pompownię osadu  recyrkulowanego,  zawracany  jest  do  komór  napowietrzania z osadem czynnym. Osad  pracujący  w  komorach  osadu  czynnego  przyrasta w  swojej  masie i  aby  utrzymać  jego  stężenie  na  wymaganym  poziomie,  część  osadu  jest sukcesywnie  odprowadzana  jako  osad  nadmierny.  Jest  on  następnie  zagęszczany  na zagęszczaczu sitowo–bębnowym  z zastosowaniem flokulantu.

Ścieki  biologicznie  oczyszczone,  poprzez  przelewy  pilaste  osadników wtórnych,  odpływają  do  pompowni  ścieków  oczyszczonych.

Oczyszczone ścieki pompowane są rurociągiem tłocznym (12,9 km) do rowu otwartego (6,7 km) do rzeki Goleszanki i następnie do rzeki Moszczanki, która jest zasadniczym odbiornikiem oczyszczonych ścieków (zgodnie z pozwoleniem wodno – prawnym, miejscem zrzutu ścieków jest wlot Goleszanki do Moszczanki).  Ścieki oczyszczone wykorzystywane są do zasilania instalacji wody technologicznej. Powstałe w procesie oczyszczania ścieków osady, poddawane są fermentacji metanowej. Produktem tego procesu jest osad przefermentowany oraz biogaz. Biogaz zostaje wykorzystany jako źródło energii cieplnej oraz elektrycznej. W przypadku, gdy produkcja biogazu przekracza jego zużycie, nadmiar biogazu spalany jest w pochodni biogazu. Osady wytworzone w oczyszczalni, spełniają normy przewidziane dla osadów stosowanych jako nawóz dla upraw roślin nieprzeznaczonych do spożycia lub do produkcji pasz.

Dzięki wyposażeniu obiektów i urządzeń w systemy automatycznej pracy oraz nowoczesną aparaturę kontrolno – pomiarową mierzącą istotne parametry procesu oczyszczania, możliwa jest ciągła wizualizacja i sterowanie procesem, a także jego optymalizacja i kontrola. Cały proces technologiczny widoczny jest na ekranach komputerów i tablicy synoptycznej.

W ramach podstawowej działalności PWiK Sp. z o.o. świadczy również usługi w zakresie przyjmowania nieczystości ciekłych, tj. ścieków gromadzonych przejściowo w przydomowych zbiornikach bezodpływowych (szambach) - z terenu miasta  i okolic.

Stacja zlewna nieczystości ciekłych zlokalizowana jest w północnej części oczyszczalni przy ul. Podole i jest punktem odbioru nieczystości ciekłych dowożonych wozami asenizacyjnymi przez przewoźników (przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych). Dostawca zrzucający ścieki jest identyfikowany za pomocą breloka-identyfikatora. Stacja na bieżąco kontroluje ilość oraz jakość pobieranych ścieków mierząc pH, konduktancję,  temperaturę. Po przekroczeniu zadanych parametrów stacja może zatrzymać odbiór. Po zakończeniu lub zatrzymaniu zrzutu drukowane jest potwierdzenie dla kierowcy-dostawcy. Stacja wyposażona jest w automatyczny pobierak prób dowożonych nieczystości ciekłych.

Obecnie Zakład Oczyszczalni Ścieków oprócz głównego celu jaki spełnia, pełni rolę edukacyjną dla młodych  pokoleń, które z ogromnym zainteresowaniem zwiedzają ten obiekt.

LABORATORIUM

PWiK Sp. z o.o. prowadząc działalność w zakresie produkcji wody,  oczyszczania ścieków i ich dystrybucji wykonuje niezbędne badania tych mediów w zakładowym  Laboratorium zlokalizowanym przy Zakładzie Oczyszczalni Ścieków.

Badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne wody przeznaczonej do spożycia wykonywane są na sieciach wodociągowych i w Stacjach Uzdatniania Wody.  

W ramach „Modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków” przeprowadzono modernizację laboratorium przystosowując wyposażenie pomieszczeń do współczesnych wymogów nowoczesnego laboratorium.  Zakupiono  nowe wyposażenie m.in. meble laboratoryjne, dygiestoria, chromatograf jonowy, mikroskop z kamerą, pH metry, tlenomierze, wagi analityczne, komory cieplne, komory chłodnicze, autoklawy, komorę laminarną,  mineralizatory, aparaty do destylacji, piec wysokotemperaturowy i inny drobny sprzęt laboratoryjny, co pozwoliło na spełnienie wysokich wymagań jakości wykonywanej pracy analitycznej.

Laboratorium systematycznie uczestniczy w badaniach biegłości organizowanych przez wyspecjalizowane jednostki zarówno w kraju, jak i za granicą uzyskując zadowalające wyniki. 

Formalnym uznaniem kompetencji Laboratorium do wykonywania badań było przyznanie w 2009 r. przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie, Certyfikatu Akredytacji Nr AB 1098 - obecny Zakres Akredytacji wydanie nr 10 z dnia 24 lipca 2017 r. Akredytacja udzielana  jest na okres 4 lat, a monitoring działalności akredytowanych podmiotów realizowany jest przez PCA poprzez planowany nadzór oraz ponowną ocenę w celu przedłużenia akredytacji (obecnie do 22 października 2021 r.).  

Laboratorium PWiK Sp. z o.o. jest członkiem rzeczywistym Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB w Warszawie,  największej w Europie organizacji zrzeszającej Laboratoria badawcze i wzorcujące.

ZAKŁAD UJĘĆ WODY

Bardzo istotną rolę w Spółce pełni Zakład Ujęć Wody, który utrzymuje ciągłość  i niezawodną sprawność posiadanych urządzeń  i obiektów do wydobycia, uzdatniania, magazynowania i wtłaczania  wody do sieci miejskiej.  W skład Zakładu wchodzi SUW „Szczekanica” i „Żwirki”.

Stacja uzdatniania wody „Szczekanica” zlokalizowana jest w północno-zachodniej części miasta, w odległości ok. 4 km od centrum Piotrkowa Trybunalskiego. Otwory studzienne rozciągnięte są w obrębie ulic: Wojska Polskiego, Wiatracznej i ul. Kasztelańskiej. Odległość między skrajnymi otworami studni maksymalnie wynosi 1300 m.

SUW „Szczekanica” pokrywa ok. 60% zapotrzebowania miasta na wodę, dla potrzeb mieszkańców, przemysłu i innych odbiorców.

Od czerwca 2011 r. do września 2012 r. przeprowa­dzono modernizację „Szczekanicy”. Projekt pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim" był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Progra­mu Infrastruktura i Środowisko.  

Sprawił on, że stacja stała się jedną z najnowocześniejszych w Polsce. W ramach przepro­wadzonej modernizacji wykonano odwierty czterech otworów studziennych. Średnia głębokość otworu wynosi teraz 70 m, natomiast wydajność ok. 100 m3/h. Stare aeratory zastąpiła no­woczesna napowietrzalnia z komorą reakcji, wyposażona w dwa mieszadła Agua-Jet typ AF 40T3, zapewniająca odpowiednie natlenienie wody. Zamontowano trzy nowe pompy pośrednie NB 125-250/262 A-F-A-BAQE, które mają za zadanie przetłoczenie wody po napowietrzeniu z komory reakcji na 14 filtrów typu KFP-2400,  a następnie, po wyeliminowaniu z niej żelaza i manganu, przekazanie jej dalej do zbiorni­ków wody czystej. Stare filtry zastąpiono nowymi, które zasypano złożem dwuwarstwowym (kwarc i braunsztyn). Przy filtrach zamontowano nową ar­maturę i rurociągi ze stali nierdzewnej.  

Każdy z 14 filtrów sterowany jest w pełni automatycznie. Prze­prowadzono ponadto kapitalny remont zbiorników wody czystej. Zainstalowano urządzenie pomiaro­we pozwalające określić ilość wody w zbiorniku z bardzo dużą dokładnością. Pojemność każdego zbiorka wynosi obecnie 1000 m3. Modernizacja objęła również wymianę pomp tłocznych IVo Grundfos typu NK 125-400/368A2F2AE-SBAQE wraz z armaturą i rurociągami, a także instalację lamp UV Barrier M700. Stałą kontrolę nad jakością wody sprawują urządzenia pomiarowe (pomiar Fe, Mn, pH, tlen rozpuszczony). Zamontowano dwie nowe dmuchawy ZS 18B 1000 oraz dwie pompy płuczne IIIo NB 125-250/220, które są niezbędne w płuka­niu filtrów. Woda po płukaniu filtrów kierowana jest na osadniki wód popłucznych. Obecnie na ujęciu znajdują się dwa wyremontowane osadniki oraz je­den nowy. Łączna powierzchnia wszystkich trzech osadników wynosi 499,20 m3.

W ramach projektu odnowiono budynek chlorowni (wraz z termomodernizacją), zamontowano także dwa chloratory oraz zestaw zmiękczający wodę typ EPUROTECH 50/025 DF. Wyremon­towano również budynek agregatorni oraz wy­mieniono dwa agregaty prądotwórcze. W razie zaniku napięcia, agregat załącza się samoczynnie po upływie trzech minut, dzięki czemu stacja nie musi przerywać ciągłości pracy. Oddano także nowy budynek warsztatowy wraz z garażem.

Dzięki przeprowadzonej modernizacji jakość wody pod względem fizykochemicznym  i bakteriologicznym spełnia wszystkie polskie, europejskie i światowe normy. Mieszkańcy  nie doświadczają braku dostaw wody.

Ujęcie i stacja uzdatniania wody „Żwirki” zlokalizo­wane są w południowej części miasta, w odległości ok. 2 km od centrum Piotrkowa Trybunalskiego. Ujęcie pokrywa obecnie ok. 40% zapotrzebowania miasta na wodę. Woda charakteryzuje się odczy­nem zasadowym, a jej twardość określa się jako średnią lub twardą. Bakteriologicznie jest bez za­strzeżeń. Ma podwyższoną zawartość związków żelaza i manganu, a zatem wymaga pod tym wzglę­dem uzdatniania. Woda doprowadzana jest rurociągiem ze studni głębinowych do stacji uzdatniania. Po napowie­trzeniu w aeratorach, kierowana jest do filtrów ci­śnieniowych (dwustopniowy system filtracji), gdzie następuje proces zatrzymania żelaza i manganu na złożu żwirowym.

W celu usunięcia zatrzymanej za­wiesiny, złoża poszczególnych filtrów wzruszane są powietrzem dostarczanym z dmuchaw, a następnie płukane wodą pobieraną z rurociągu wody czystej. Wody popłuczne z filtrów kierowane są do osadnika wód popłucznych, czysta woda magazynowana jest w zbiornikach, a następnie przepompowywana (pompami II°) do sieci miejskiej. Niwelowanie nierównomierności rozbioru wody w sieci podtrzymywane jest pompami II° sterowanymi przetwornikiem częstotliwości. W zbiornikach zainstalowana jest sygnalizacja poziomów wody oraz poziomów krańcowych. W celu pomiaru ilości wody pobieranej z każdej studni głębinowej oraz wtłaczanej do sieci miejskiej zainstalowano wodomierze.

Spółka realizując zadania zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków obsługuje odbiorców usług w nowoczesnej Sali Obsługi Klienta, gdzie można załatwić sprawy związane z przyłączeniem nowych nieruchomości do sieci wodociągowo-kanalizacyjnych i dokonać czynności formalno-prawnych dotyczących świadczonych usług.

 

Zarządzanie w Spółce wspomaga zintegrowany system informatyczny, który optymalizuje procesy poprzez oferowanie gotowych narzędzi, służących do automatyzacji wymiany danych pomiędzy komórkami organizacyjnymi. Niczym odkrywczym nie będzie stwierdzenie, że sukces Spółki m.in. zależy od przepływu informacji.

W Spółce wprowadzono Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (e-BOK) - platformę internetową, która ułatwia i usprawnia kontakt odbiorcy ze Spółką, umożliwia m.in. bieżący podgląd faktur, sald, termin płatności, itp.

W celu ułatwienia sposobu rozliczeń za usługi wprowadzono system radiowych odczytów wodomierzy. System ten kontroluje wskazania przyrządów pomiarowych bez ingerencji w nieruchomość.

Ciągłe doskonalenie zarządzania Spółką prowadzi do podnoszenia standardów jakości świadczonych usług, a tym samym do spełniania oczekiwań mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego.