Slider
CAŁODOBOWE TELEFONY ALARMOWE:
(44) 645 16 00, (44) 645 16 01, 603 665 554
Slider
Slider
A A A

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

 

UCHWAŁA Nr L/820/10

RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 28 kwietnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków"

(Łódź, dnia 12 czerwca 2010 r.)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162. poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz.U. 2006 r. Nr 123, poz. 858, ze zmianami: z 2007 r. Nr 147, poz. 1033, z 2009 r. Nr 18, poz. 97) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala, co następuje

§1.

1. Uchwala "Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków".

2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

§3.

Traci moc uchwała Nr XLVIII/806/06 z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, publikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego Nr 143 z dnia 5 maja 2006 r.

§4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

 

ZAŁĄCZNIK  

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne

§1.

Regulamin niniejszy został opracowany na postawie przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j.: Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z późn. zm.).

§2.

Regulamin określa:

1)  minimalny poziom usług świadczonych przez Spółkę;

2)  szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług;

3)  sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfie;

4)  warunki przyłączenia do sieci;

5)  techniczne warunki, określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych;

6)  sposób dokonywania odbioru przez Spółkę wykonanego przyłącza;

7)  sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków;

8)  standardy obsługi odbiorców usług, a w szczególności sposoby załatwiania reklamacji oraz przekazywania informacji dotyczących zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków;

9)  warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe.

§3.

1. Terminy i określenia użyte w regulaminie mają następujące znaczenie:

- ustawa - ustawa z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j.: Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z późn. zm),

- Gmina - Miasto Piotrków Trybunalski, jednostka samorządu terytorialnego wykonująca zadania gminy i powiatu grodzkiego, właściciel systemów zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków, a także porozumienia międzygminne zawarte przez Miasto Piotrków Trybunalski,

- spółka - przedsiębiorca prowadzący przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w rozumieniu ustawy,

- odbiorca usług - każdy, kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zwany także Odbiorcą wody, i zbiorowego odprowadzania ścieków, zwany także Dostawcą ścieków, na podstawie pisemnej umowy zawartej ze Spółką,

- umowa - umowa o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy,

- wewnętrzna instalacja wodociągowa - układ przewodów wody zimnej w nieruchomości wraz z armaturą i wyposażeniem, mającym początek w miejscu połączenia przewodu z zaworem odcinającym tę instalację od wodomierza głównego, umieszczonego na przyłączu wodociągowym, a zakończenie w punktach czerpalnych wody,

- wodomierz odlicznik - dodatkowy wodomierz zainstalowany na instalacji wewnętrznej Odbiorcy wody, służący do pomiaru ilości wody bezpowrotnie zużytej,

- wodomierz lokalowy - wodomierz zainstalowany na instalacji wewnętrznej w budynku wielolokalowym, przy punktach czerpalnych wody,

- zestaw wodomierzowy - wodomierz główny wraz z armaturą umożliwiającą wbudowanie wodomierza głównego w przewód wodociągowy,

- zawór główny - zawór w zestawie wodomierzowym umieszczony bezpośrednio za wodomierzem głównym lub zawór umieszczony na końcu przyłącza rozdzielający przyłącze od wewnętrznej instalacji wodociągowej,

- wewnętrzna instalacja kanalizacyjna - układ przewodów kanalizacyjnych w nieruchomości wraz z armaturą i wyposażeniem, mającym początek w miejscu połączenia przewodów z przyborami w budynku (lokalach), a zakończenie na wylocie poziomego przewodu kanalizacyjnego z budynku,

- studzienka kontrolno-pomiarowa - studzienka stanowiąca miejsce reprezentatywne do poboru próbek ścieków i/lub pomiaru kontrolnego ilości ścieków,

- warunki techniczne - wyrażone na piśmie warunki budowy sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz podłączenia nieruchomości do tych sieci,

- przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę - system zapewnienia wody do zewnętrznego gaszenia pożarów oraz osłony obiektów zagrożonych przerzutem ognia, która może być czerpana przez pompy lub sprzęt ochrony przeciwpożarowej,

- zastępczy punkt poboru wody - punkt poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wskazany przez Spółkę, np. zdrój uliczny, studnia publiczna, beczkowóz,

- zawór antyskażeniowy - urządzenie zabezpieczające przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach i sieciach wodociągowych w wyniku przepływu zwrotnego, stosowane zgodnie z PN-EN 1717 "Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny",

- okres obrachunkowy - przyjęty w umowie okres dokonywania rozliczeń za dostarczoną wodę i/lub odprowadzone ścieki na podstawie taryfy.

2.Niewyjaśnione, a użyte w regulaminie określenia techniczne znajdują interpretację w art. 2 ustawy.

§4.

1. Niniejszy regulamin obowiązuje na terenie Gminy Piotrków Trybunalski i terenach określonych w porozumieniach międzygminnych zawartych przez Miasto Piotrków Trybunalski.

2. Spółka wykonuje usługi, o których mowa w regulaminie, na podstawie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, udzielone decyzją Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w oparciu o majątek własny i dzierżawiony od Gminy, przekazany do eksploatacji i w użytkowanie Spółce na podstawie umowy.

3. Spółka świadczy usługi zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzania ścieków wyłącznie na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, zawartej między Spółką a Odbiorcą usług.

4. Z Odbiorcami usług korzystających zarówno z usług zaopatrzenia w wodę, jak i z usług odprowadzania ścieków, Spółka może zawrzeć jedną umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

5. Umowy, o których mowa w ust. 3 i 4, powinny wskazywać miejsce i sposób zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu.

Rozdział 2 

Dostawa wody

Minimalny poziom usług wodociągowych

§5.

1. Spółka zapewnia:

1)  zdolności dostawcze posiadanych urządzeń wodociągowych, zapewniające dostawę wody w ilości określonej w umowie;

2)  ciągłość i niezawodność dostaw wody;

3)  minimalne ciśnienie w sieci wodociągowej rozdzielczej 0,20 MPa;

4)  minimalne ciśnienie w miejscu połączenia przyłącza z siecią wodociągową min. 0,15 MPa;

5)  jakość dostarczanej wody, spełniającej wymagania stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

2. Pomiar wymaganego ciśnienia i ocena jakości dostarczanej wody odbywa się w miejscu zaworu głównego, jeżeli umowa o zaopatrzenie w wodę nie stanowi inaczej.

Warunki utrzymania poziomu usług wodociągowych

§6.

Spółka ma obowiązek:

1)  zapewniania prawidłowego funkcjonowania urządzeń wodociągowych oraz wodomierza głównego;

2)  zamontowania wodomierza głównego na przyłączu oraz przestrzegania okresu legalizacji;

3)  dokonywania demontażu wodomierza głównego, w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o zaopatrzenie w wodę;

4)  dokonywania włączenia zrealizowanego przyłącza do sieci wodociągowej - na wniosek Odbiorcy wody;

5)  prowadzenia systematycznej kontroli jakości dostarczanej wody;

6)  nadzorowania usuwania awarii na przyłączu będącym w posiadaniu Odbiorcy wody, na jego koszt.

§7.

Spółka ma prawo:

1)  kontroli wodomierza głównego, lokalowego i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów;

2)  przeprowadzania przeglądów i napraw urządzeń wodociągowych, eksploatowanych przez Spółkę;

3)  dokonywania odczytu wodomierza odlicznika oraz wodomierza lokalowego w terminie odczytu wodomierza głównego;

4)  przeprowadzania kontroli prac związanych z realizacją przyłącza wodociągowego pod względem zgodności ich realizacji z projektem budowlanym oraz jakości wykonywanych robót;

5)  wymagania od inwestora przedstawienia, przed uruchomieniem przyłącza, dokumentów stwierdzających wykonanie obiektu zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

§8.

Odbiorca wody ma prawo:

1) do nieprzerwanych dostaw wody odpowiadającej wymaganiom w zakresie jakości oraz ilości i ciśnienia, określonych w dokumentacji technicznej przyłącza i w zawartej umowie;

2) do zgłaszania Spółce reklamacji dotyczących nieprawidłowego wykonywania usług przez Spółkę oraz naliczonych należności za dostawę wody;

3) żądania od Spółki, w uzasadnionych przypadkach, przeprowadzenia sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza głównego, a w razie jego niesprawności do wymiany w ciągu 14 dni od daty stwierdzenia niesprawności;

4) do bezpłatnego korzystania z udostępnionego przez Spółkę zastępczego punktu poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;

5) do zgłaszania Spółce w dwóch kolejnych terminach, kończących okresy obrachunkowe, odczytów wskazań wodomierzy w przypadku braku możliwości ich odczytu przez osobę reprezentującą Spółkę z winy Odbiorcy usług. Każdy następny odczyt wodomierzy wykonany jest wyłącznie przez osobę reprezentującą Spółkę.

§9.

Odbiorca wody ma obowiązek:

1)  utrzymywania i zapewnienia prawidłowego funkcjonowania przyłącza, gdy jest ono w posiadaniu Odbiorcy wody;

2)  zapewniania prawidłowego funkcjonowania wodomierza odlicznika oraz wodomierza lokalowego i przestrzegania okresu ich legalizacji;

3)  użytkowania instalacji wodociągowej w sposób wykluczający występowanie zakłóceń w funkcjonowaniu sieci wodociągowej;

4)  zabezpieczenia i utrzymania w należytym stanie technicznym studzienki wodomierzowej lub pomieszczenia, w którym umieszczony jest wodomierz główny;

5)  pokrycia kosztów wymiany wodomierza głównego (zakup, demontaż, montaż, plombowanie), powstałych w wyniku niezabezpieczenia go przed działaniem niskich lub wysokich temperatur, uszkodzeniami mechanicznymi i kradzieżą;

6)  umożliwienia Spółce dostępu do wodomierzy w celu dokonywania odczytów wskazań, kontroli funkcjonowania oraz wykonywania niezbędnych napraw lub wymiany;

7)  zapewnienia Spółce dostępu do eksploatowanych przez nią urządzeń wodociągowych zlokalizowanych w nieruchomości Odbiorcy wody, w celu dokonania konserwacji, napraw i usunięcia awarii;

8)  niezwłocznego powiadamiania Spółki o zmianach w zakresie zapotrzebowania na wodę i celu poboru wody, w stosunku do określonych w dokumentacji i umowie;

9)  udostępniania miejsca na elewacji lub ogrodzeniu nieruchomości w celu umieszczenia przez Spółkę tabliczek z oznakowaniem armatury wodociągowej;

10)  terminowego uiszczania należności za pobraną wodę;

11)  montażu i właściwego utrzymania zaworu antyskażeniowego;

12)  niezwłocznego informowania Spółki o awariach i wszelkich nieprawidłowościach występujących na przyłączu.

§10.

1. Odbiorca wody zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia awarii na przyłączu wodociągowym, będącym w jego utrzymaniu i konserwacji.

2. Do czasu usunięcia awarii, o której mowa w ust. 1, Spółka wstrzyma dostawy wody.

3. Po usunięciu awarii, o której mowa w ust. 1, Spółka niezwłocznie wznowi dostawy wody.

§11.

Odbiorca wody nie może:

1)  używać wody dostarczanej z sieci wodociągowej na cele inne, niż określone w umowie;

2)  zmieniać miejsca zamontowania wodomierza oraz zakłócać jego funkcjonowania;

3)  dokonywać zabudowy uniemożliwiającej lub ograniczającej dostęp do zestawu wodomierzowego;

4)  zrywać plomb legalizacyjnych i instalacyjnych przy wodomierzu;

5)  wykorzystywać przyłącza i instalacji wodociągowej do uziemiania urządzeń elektrycznych;

6)  wykonywać połączeń między instalacją wodociągową Odbiorcy wody, zasilaną z sieci wodociągowej, a przewodami doprowadzającymi wodę z innych źródeł;

7)  udostępniać przyłącza bez zgody Spółki, do zaopatrywania w wodę innej nieruchomości;

8)  dokonywać zabudowy, ani nasadzeń drzew i krzewów nad przyłączem wodociągowym oraz w pasie ochronnym wynoszącym 3 m.

§12.

Naruszenie zasad wymienionych w § 9, 10 i 11 regulaminu upoważnia Spółkę do dochodzenia odszkodowania na drodze postępowania cywilnego oraz powoduje możliwość wypowiedzenia umowy i odcięcia dostawy wody.

Możliwości dostępu do usług wodociągowych

§13.

Potencjalni Odbiorcy wody mogą uzyskać informacje dotyczące dostępności usług wodociągowych:

1)  w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, który udostępnia wgląd w:

a)  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

b)  miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

c)  regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków;

2)  w Spółce, która:

a)  udostępnia wgląd w regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków,

b)  udziela informacji dotyczących technicznych możliwości podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej.

Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej

§14.

1. Spółka jest obowiązana przyłączyć do sieci nieruchomość osoby ubiegającej się o przyłączenie, jeżeli istnieją techniczne możliwości świadczenia usług. Możliwości te warunkowane są usytuowaniem nieruchomości oraz zdolnościami dostawczymi istniejącej sieci wodociągowej.

2. W przypadku, gdy nieruchomość Odbiorcy wody usytuowana jest w miejscu, dla którego w momencie realizacji przyłącza plany rozwoju i modernizacji nie przewidują wyposażenia w urządzenia wodociągowe, Odbiorca wody może je wybudować na własny koszt, po wcześniejszym uzgodnieniu warunków z Gminą.

§15.

1. Spółka, na wniosek właściciela nieruchomości, określa warunki techniczne niezbędne do podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej, będącej w eksploatacji Spółki. Wzór wniosku określa Spółka.

2. Spółka wydaje wnioskodawcy opracowane warunki techniczne podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku.

3. Warunki techniczne podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej ważne są dwa lata od dnia ich określenia.

§16.

1. Przyłącze wodociągowe wykonywane jest na podstawie projektu budowlanego, opracowanego w oparciu o warunki techniczne określone przez Spółkę oraz obowiązujące normy i przepisy.

2. Budowę przyłącza wodociągowego, w tym budowę studni wodomierzowej lub pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego, zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej.

3. Odbioru wybudowanego przyłącza dokonuje się przed jego zasypaniem.

4. Odbioru dokonuje Spółka w obecności wykonawcy i użytkownika, po sprawdzeniu zgodności stanu faktycznego z projektem budowlanym przyłącza.

5. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać co najmniej:

1)  datę odbioru;

2)  przedmiot odbioru;

3)  skład komisji, w tym wykonawcę i użytkownika;

4)  adres nieruchomości, do której wykonano podłączenie;

5)  podpisy członków komisji.

6. Protokół końcowy, zawierający inwentaryzację przyłącza, dane dotyczące średnicy, materiału oraz długości i potwierdzający prawidłowe jego wykonanie, podpisany przez członków komisji, upoważnia Odbiorcę wody do złożenia pisemnego wniosku o zawarcie umowy.

7. Wybudowane przyłącze wodociągowe stanowi własność Odbiorcy wody.

8. Zmiana warunków korzystania z przyłącza wymaga uzgodnienia ze Spółką.

§17.

1. Zamontowanie wodomierza głównego i włączenie dopływu wody dokonywane jest po odbiorze technicznym i sporządzeniu protokółu technicznego przyłącza oraz zawarciu umowy.

2. Dostarczanie wody do Odbiorcy wody powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty podpisania umowy.

3. Koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza lokalowego ponosi Odbiorca wody.

Warunki i tryb zawierania i rozwiązywania umów z Odbiorcami wody

§18.

1. Spółka zobowiązana jest zawrzeć umowę o zaopatrzenie w wodę z Odbiorcą wody, którego nieruchomość została przyłączona do sieci wodociągowej, zgodnie z warunkami technicznymi oraz na podstawie złożonego wniosku o zawarcie umowy. Wzór wniosku określa Spółka.

2. Spółka, w terminie do 14 dni od daty złożenia wniosku, przedkłada do podpisu Odbiorcy wody umowę.

3. Spółka ma prawo odmówić zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę z właścicielem lub zarządcą budynku wielolokalowego i osobami korzystającymi z lokali w tym budynku, gdy nie jest spełniony chociażby jeden z warunków, o których mowa w art. 6 ust. 6 ustawy.

4. Spółka ma prawo wypowiedzieć umowę właścicielowi lub zarządcy budynku wielolokalowego, w terminie określonym w umowie, jeżeli w trakcie jej obowiązywania wystąpią warunki uniemożliwiające jej spełnienie, w szczególności warunki uniemożliwiające ustalenie należności za dostarczoną wodę dla poszczególnych Odbiorców wody w tym budynku.

§19.

1. Umowa może być zawarta na czas nieokreślony lub określony.

2. Umowa określa możliwość jej rozwiązania na zasadach określonych przepisami Kodeksu cywilnego oraz w wyniku zaprzestania świadczenia usług na zasadach określonych w art. 8 ustawy.

3. Umowa może być rozwiązana przez Odbiorcę wody za wypowiedzeniem lub na zgodny wniosek stron.

§20.

1. Po upływie okresu obowiązywania umowy Spółka wstrzyma dostawę wody i zastosuje środki techniczne uniemożliwiające pobór wody.

2. W przypadku zmiany właściciela lub zarządcy nieruchomości na Odbiorcy wody ciąży obowiązek wypowiedzenia umowy.

Zasady rozliczania należności za dostarczoną wodę

§21.

1. Okresy obrachunkowe, określone w umowie, nie mogą być dłuższe niż 90 dni.

2. W przypadku braku możliwości odczytu wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala się na podstawie zużycia z ostatniego okresu obrachunkowego.

3. Odbiorca wody za dostarczoną wodę dokonuje zapłaty w terminie określonym na fakturze VAT.

4. Taryfy ogłaszane są w lokalnej prasie, na stronie internetowej Spółki lub w inny przyjęty zwyczajowo sposób, w terminie określonym w art. 24 ust. 7 lub 9 ustawy.

5. Nieuregulowanie należności w terminie powoduje naliczanie odsetek ustawowych.

Postępowanie w przypadku niedotrzymania warunków umowy, ciągłości dostawy wody i odpowiednich parametrów dostarczanej wody

§22.

1. Spółka może odciąć dostawę wody w przypadkach określonych w art. 8 ust. 1 ustawy.

2. Wznowienie dostawy wody następuje po:

1)  udokumentowaniu przez Odbiorcę uiszczenia należnych opłat wraz z odsetkami ustawowymi;

2)  pokryciu kosztów poniesionych przez Spółkę związanych z zaniechaniem dostawy wody i ponownym uruchomieniem przyłącza;

3)  zawarciu nowej umowy w przypadku upływu terminu wypowiedzenia umowy dotychczasowej.

3. Realizacja wznowienia dostawy wody dokonywana jest w okresie 2 dni roboczych od spełnienia czynności, o których mowa w ust. 2.

§23.

Wstrzymanie lub ograniczenie dostawy wody może nastąpić również w przypadku:

1)  działania siły wyższej albo wyłącznie z winy Odbiorcy wody, za które Spółka nie ponosi odpowiedzialności;

2)  wykonywania prac związanych z usunięciem awarii i jej skutków niezawinionych przez Spółkę, spowodowanych przyczynami określonymi w punkcie 1, 3 do 7 lub na skutek działań terrorystycznych;

3)  braku wody na ujęciu spowodowanym zdarzeniami losowymi związanymi np. z górnictwem, ruchami tektonicznymi, itp.;

4)  zanieczyszczenia ujęcia wody w sposób niebezpieczny dla zdrowia i życia w wyniku działania przestępczego, akcji terrorystycznej, katastrofy górniczej lub geologicznej;

5)  potrzeby zwiększenia dopływu wody do hydrantów przeciwpożarowych;

6)  planowanych przerw związanych z wykonywaniem prac konserwacyjno-remontowych urządzeń wodociągowych, po uprzednim powiadomieniu Odbiorcy usług;

7)  innych przyczyn niezależnych od Spółki.

§24.

Spółka ma prawo wprowadzić ograniczenia ilości dostarczanej wody w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej lub zanieczyszczenia wody, po zawiadomieniu Odbiorców wody o tych ograniczeniach. Nie zwalnia to jednak Spółki z obowiązku zastosowania wszelkich dostępnych jej sposobów dla złagodzenia tych uciążliwości dla Odbiorców wody.

§25.

1. Spółka nie odpowiada za skutki wstrzymania dostawy wody lub obniżonego ciśnienia wody spowodowane przyczynami wymienionymi w § 10, 23, 24 regulaminu i art. 8 ust. 1 ustawy.

2. W pozostałych przypadkach Odbiorca wody ma prawo żądania bonifikaty należności za okres otrzymywania wody o obniżonej jakości.

Załatwianie reklamacji oraz wymiana informacji dotyczących zakłóceń w dostawie wody

§26.

1. Spółka zobowiązana jest do udzielania Odbiorcom wody informacji dotyczących występujących zakłóceń w zaopatrzeniu w wodę oraz o awariach urządzeń wodociągowych.

2. Informacje o awariach oraz o czasie ich usuwania udzielane są w cyklu całodobowym przez dyspozytora Spółki.

3. Telefoniczne zapytania, skargi i zażalenia przyjmowane są w cyklu całodobowym przez dyspozytora Spółki.

4. Pisemne zapytania, skargi i zażalenia przyjmowane są za pośrednictwem poczty, faksu lub poprzez osobiste dostarczenie do siedziby Spółki.

5. Jeżeli strony nie ustaliły w umowie o zaopatrzenie w wodę inaczej, obowiązują następujące terminy udzielania informacji i odpowiedzi:

1)  12 godzin - na telefoniczne żądanie określenia przewidywanego terminu usunięcia przerw i zakłóceń w dostawie wody;

2)  7 dni - na pisemne żądanie usunięcia przerw i zakłóceń, o których mowa w pkt 1;

3)  14 dni - na pisemne i telefoniczne skargi i zażalenia, wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

§27.

1. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę może nastąpić bez uprzedniego zawiadomienia Odbiorców wody w przypadkach, gdy występują warunki stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska lub uniemożliwiające świadczenie usług, a w szczególności z powodu:

1)  gdy nastąpi awaria sieci i nie ma możliwości prowadzenia zaopatrzenia w wodę;

2)  gdy dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska.

2. W przypadku awaryjnego wyłączenia dostaw wody trwającego powyżej 6 godzin, Spółka zobowiązana jest zapewnić zastępczy punkt poboru wody oraz poinformować Odbiorców wody o jego lokalizacji.

3. O wstrzymaniu zaopatrzenia w wodę, o którym mowa w ust. 2, Spółka niezwłocznie informuje Odbiorców wody, w sposób zwyczajowo przyjęty.

§28.

1. Przerwy w dostawie wody mogą mieć również miejsce w przypadku planowanych prac konserwacyjno-remontowych.

2. O planowanych przerwach w dostawie wody Spółka zawiadamia Odbiorcę wody najpóźniej na 2 dni przed terminem.

3. Gdyby przerwa spowodowana była pracami konserwacyjno-remontowymi i miała przekroczyć 12 godzin, Spółka powiadamia Odbiorcę wody minimum na 7 dni przed przerwą w dostawie wody. Obowiązkiem Spółki jest zapewnienie zastępczego punktu poboru wody i możliwości korzystania przez Odbiorcę wody z tego punktu.

Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę

§29.

1. Woda na cele przeciwpożarowe udostępniana jest z urządzeń wodociągowych posiadanych przez Spółkę, a w szczególności z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej.

2. Dostawa wody na cele przeciwpożarowe dokonywana jest na zasadach określonych w umowach pomiędzy Spółką, a Gminą i właściwą jednostką straży pożarnej.

3. Ilość wody pobranej na cele przeciwpożarowe określa się na podstawie informacji przekazywanych w formie pisemnej, a składanych przez jednostkę straży pożarnej, w okresach ustalonych w umowie.

Rozdział 3 

Odbiór ścieków

Minimalny poziom usług kanalizacyjnych

§30.

Spółka, zgodnie z przepisami ustawy, zapewnia:

1)  przepustowość urządzeń kanalizacyjnych, umożliwiającą odprowadzenie określonej w umowie ilości ścieków;

2)  ciągłość i niezawodność odprowadzania ścieków.

Warunki utrzymania poziomu usług kanalizacyjnych

§31.

Spółka ma obowiązek:

1)  przyjmowania do sieci kanalizacyjnych ścieków bytowych, komunalnych i przemysłowych na podstawie zawartych umów z Dostawcami ścieków;

2)  utrzymania i zapewnienia prawidłowego funkcjonowania sieci kanalizacyjnej;

3)  natychmiastowego przerwania odbioru ścieków od Dostawców ścieków, w przypadku wystąpienia awarii na urządzeniach eksploatowanych przez Spółkę oraz podjęcia działań w celu usunięcia awarii i zabezpieczenia przed jej skutkami;

4)  prowadzenia regularnej kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz kontroli przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

§32.

Spółka ma prawo:

1)  dostępu do urządzeń kanalizacyjnych w celu wykonywania czynności związanych z eksploatacją tych urządzeń, zlokalizowanych na terenie nieruchomości Dostawcy ścieków;

2)  prowadzenia kontroli prac związanych z realizacją przyłącza kanalizacyjnego pod względem zgodności jego lokalizacji z dokumentacją techniczną oraz jakości wykonywanych robót;

3)  wymagania od inwestora przedstawienia, przed uruchomieniem przyłącza, dokumentów stwierdzających wykonanie obiektu zgodnie z przepisami prawa budowlanego;

4)  w przypadku odprowadzania ścieków do sieci kanalizacyjnej, prowadzenia kontroli ilości pobranej wody z ujęć własnych Dostawcy ścieków oraz innych źródeł i plombowania wodomierzy tych ujęć wody;

5)  prowadzenia kontroli urządzeń pomiarowych;

6)  plombowania urządzeń pomiarowych zainstalowanych przez Dostawcę ścieków;

7) określenia dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczenia w ściekach wprowadzanych przez Dostawcę ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

8)  obciążania Dostawcy ścieków kosztami wykonanych kontroli i analiz, jeżeli zostanie stwierdzone, że ścieki nie odpowiadają warunkom określonym w umowie;

9)  nakazania zastosowania niezbędnych urządzeń podczyszczających;

10)  obciążania Dostawcy ścieków kosztami wykonanych napraw urządzeń kanalizacyjnych oraz zastępczego systemu odbioru ścieków, jeżeli konieczność ich wykonania jest wynikiem działań Dostawcy ścieków.

§33.

Dostawca ścieków ma prawo:

1)  odprowadzania ścieków do sieci kanalizacyjnej eksploatowanej przez Spółkę, zgodnie z zawartą umową;

2)  zgłaszania reklamacji w Spółce.

§34.

1. Piwnice i inne pomieszczenia w budynku, położone poniżej poziomu, z którego krótkotrwale nie jest możliwy grawitacyjny spływ ścieków, powinny posiadać w miejscach łatwo dostępnych urządzenia przeciwzalewowe o konstrukcji umożliwiającej ich szybkie zamknięcie ręczne lub samoczynne, a w budynkach użyteczności publicznej - zamknięcie samoczynne, zamontowane na wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej.

2. W przypadku braku urządzeń, o których mowa w ust. 1 lub ich wadliwego działania, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe szkody.

§35.

1. Dostawca ścieków zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia awarii na przyłączu kanalizacyjnym, będącym w jego posiadaniu.

2. Do czasu usunięcia awarii, o której mowa w ust. 1, Spółka wstrzyma odbiór ścieków, a po jej usunięciu niezwłocznie wznowi odbiór ścieków.

§36.

Dostawca ścieków ma obowiązek:

1)  konserwowania i utrzymywania w należytym stanie technicznym wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, łącznie ze studzienką rewizyjną (kontrolno-pomiarową) na przyłączu i urządzeniem pomiarowym oraz innych urządzeń określonych w umowie;

2)  użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób wykluczający możliwość występowania zakłóceń w funkcjonowaniu sieci kanalizacyjnej lub procesu oczyszczania ścieków;

3)  powiadamiania Spółki o korzystaniu z własnych ujęć wody, w celu umożliwienia naliczania należności za odbiór ścieków powstałych z tego tytułu;

4)  nie udostępniania przyłącza bez zgody Spółki, dla odprowadzania ścieków z innej nieruchomości;

5)  utrzymywania i zapewnienia prawidłowego funkcjonowania przyłącza, gdy jest ono własnością Dostawcy ścieków.

§37.

Dostawca ścieków przemysłowych ma obowiązek:

1)  wybudowania na własny koszt studni kontrolno-pomiarowej w miejscu wskazanym przez Spółkę;

2)  posiadania pozwolenia wodnoprawnego, w przypadku wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa;

3)  udostępniania Spółce informacji o posiadaniu pozwolenia wodnoprawnego oraz innych informacji w tym zakresie;

4)  w terminie określonym w umowie przesyłania do Spółki wyników wewnętrznej kontroli przestrzegania dopuszczalnych ilości i natężeń dopływu ścieków przemysłowych oraz ich wskaźników zanieczyszczenia.

§38.

Dostawca ścieków nie może dokonywać zabudowy, ani nasadzeń drzew i krzewów nad przyłączami kanalizacyjnymi oraz w pasie ochronnym wynoszącym 5 m.

§39.

Naruszenie zasad wymienionych w § 35, § 6, § 37 regulaminu oraz art. 9 ust. 1 i 2 i art. 10 ustawy, upoważnia Spółkę do dochodzenia odszkodowania na drodze postępowania cywilnego oraz powoduje możliwość wypowiedzenia umowy i zaniechania odbioru ścieków.

Możliwości dostępu do usług kanalizacyjnych

§40.

Potencjalni Dostawcy ścieków mogą uzyskać informacje dotyczące dostępności usług kanalizacyjnych:

1)  w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, który udostępnia wgląd w:

a)  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

b)  miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

c)  regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków;

2)  w Spółce, która:

a)  udostępnia wgląd w regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków,

b)  udziela informacji dotyczących technicznych możliwości podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.

Warunki przyłączenia do sieci kanalizacyjnej

§41.

1. Spółka jest obowiązana przyłączyć do sieci nieruchomość osoby ubiegającej się o przyłączenie do sieci, jeżeli istnieją techniczne możliwości świadczenia usług. Możliwości te warunkowane są usytuowaniem nieruchomości oraz zdolnościami przepustowymi istniejącej sieci kanalizacyjnej.

2. W przypadku, gdy nieruchomość odbiorcy usług usytuowana jest w miejscu, dla którego w momencie realizacji przyłącza plany rozwoju i modernizacji nie przewidują wyposażenia w urządzenia kanalizacyjne, odbiorca może je wybudować na własny koszt, po wcześniejszym uzgodnieniu warunków z Gminą.

§42.

1. Spółka, na wniosek właściciela nieruchomości, wydaje warunki techniczne niezbędne do podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, będącej w eksploatacji Spółki. Wzór wniosku określa Spółka.

2. Spółka wydaje wnioskodawcy opracowane warunki techniczne podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku.

3. Warunki techniczne podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej ważne są dwa lata od dnia ich określenia.

4. W uzasadnionych przypadkach Spółka może żądać od wnioskodawcy przedstawienia dodatkowych informacji niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia wniosku.

§43.

1. Przyłącze kanalizacyjne wykonywane jest na podstawie projektu budowlanego, opracowanego w oparciu o warunki techniczne określone przez Spółkę oraz obowiązujące normy i przepisy.

2. Budowę przyłącza kanalizacyjnego oraz pomieszczenia przewidzianego na lokalizację urządzenia pomiarowego zapewnia na własny koszt osoba, ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.

3. Koszty zainstalowania i utrzymania urządzenia pomiarowego ponosi osoba, o której mowa w ust. 2.

4. Odbioru wybudowanego przyłącza dokonuje się przed jego zasypaniem.

5. Odbioru przyłącza, po sprawdzeniu stanu faktycznego z projektem budowlanym, dokonuje Spółka, w obecności wykonawcy i osoba, o której mowa w ust. 2.

6. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać co najmniej:

1)  datę odbioru;

2)  przedmiot odbioru;

3)  skład komisji - nazwa wykonawcy i osoby, o której mowa w ust. 2;

4)  adres nieruchomości, do której wykonano podłączenie;

5)  podpisy komisji.

7. Protokół końcowy potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, zawierający inwentaryzację przyłącza, dane dotyczące średnicy, materiału oraz długości, upoważnia Dostawcę ścieków do złożenia pisemnego wniosku o zawarcie umowy o dostarczanie ścieków.

8. Wybudowane przyłącze kanalizacyjne stanowi własność Dostawcy ścieków, który może zlecić Spółce jego eksploatację i konserwację, na warunkach określonych w umowie.

9. Zmiana warunków korzystania z przyłącza wymaga uzgodnienia ze Spółką.

10. Włączenie przyłącza do sieci kanalizacyjnej dokonywane jest po zawarciu umowy o odprowadzanie ścieków, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty podpisania umowy.

§44.

Miejscem odbioru ścieków jest połączenie przyłącza z siecią lub inne określone w umowie.

Warunki i tryb zawierania i rozwiązywania umów z Dostawcami ścieków

§45.

Umowa na odprowadzanie ścieków zawarta jest po złożeniu pisemnego wniosku przez osobę, której nieruchomość została przyłączona do sieci kanalizacyjnej. Wzór wniosku określa Spółka.

§46.

1. Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych, Spółka zawiera umowę także z osobą korzystającą z lokalu, wskazaną we wniosku, jeżeli:

1)  zawarła ona ze Spółką umowę o zaopatrzenie w wodę;

2)  spełnione są warunki określone w art 6 ust. 6 ustawy.

2. Spółka ma prawo odmówić zawarcia umowy o odprowadzanie ścieków z właścicielem lub zarządcą budynku wielolokalowego i osobami korzystającymi z lokali w tym budynku, gdy nie jest spełniony chociażby jeden z warunków, o których mowa w art. 6 ust. 6 ustawy.

3. Spółka ma prawo wypowiedzieć umowę właścicielowi lub zarządcy budynku wielolokalowego, jeżeli w trakcie jej obowiązywania wystąpią warunki uniemożliwiające jej spełnienie.

§47.

1. Integralną częścią umowy z Dostawcą ścieków przemysłowych są załączniki określające warunki wprowadzania i kontroli tych ścieków, opracowane na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

2. Przez stan ścieków rozumie się temperaturę i odczyn, a przez skład ścieków - stężenia zawartych w nich zanieczyszczeń.

§48.

Spółka w celu ustalenia dopuszczalnego stanu i składu odprowadzanych ścieków ma prawo żądać od Dostawców ścieków przemysłowych:

1)  planu sytuacyjnego zakładowych urządzeń kanalizacyjnych z określeniem między innymi: granic własności, studzienek kontrolno-pomiarowych, urządzeń podczyszczania ścieków wraz z gospodarką odpadami powstałymi na tych urządzeniach oraz opisu technicznego;

2)  danych dotyczących ilości, stanu i składu ścieków odprowadzanych poszczególnymi przyłączami;

3)  aktualnej dokumentacji gospodarki wodnościekowej.

§49.

1. Umowa może być zawarta na czas nieokreślony lub określony.

2. Umowa określa możliwość jej rozwiązania w przypadkach określonych przepisami Kodeksu cywilnego oraz w przypadku zaprzestania świadczenia usług na zasadach określonych art. 8 ust. 1 ustawy.

3. Umowa dopuszcza jej rozwiązanie przez Dostawcę ścieków za wypowiedzeniem lub na zgodny wniosek stron.

§50.

Po upływie okresu obowiązywania umowy lub upływie okresu jej wypowiedzenia Spółka zaniecha odbioru ścieków i zastosuje środki techniczne uniemożliwiające ich wprowadzanie.

§51.

Na Dostawcy ścieków ciąży obowiązek wypowiedzenia umowy w przypadku zmiany właściciela lub zarządcy nieruchomości.

Zasady rozliczania należności za odbiór ścieków

§52.

1. Ilość ścieków odprowadzonych do sieci kanalizacyjnej przez Dostawcę ścieków ustalana jest na podstawie zasad określonych w art. 27 ust. 4 lub 5 ustawy.

2. Ilość ścieków wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej może być pomniejszana o ilość wody bezpowrotnie zużytej, wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia ustalona jest na podstawie odczytów z wodomierza odlicznika zainstalowanego na warunkach określonych przez Spółkę i na koszt Dostawcy ścieków. Odliczenia mogą mieć charakter sezonowy lub ciągły.

3. W przypadku niedokonania przez Dostawcę ścieków w przewidzianym prawem terminie legalizacji urządzenia pomiarowego lub wodomierza odlicznika, Spółka naliczy ilość ścieków wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej jako równą ilości zużytej łącznie wody.

§53.

Okresy obrachunkowe określone w umowie nie mogą być dłuższe niż 90 dni.

§54.

1. Dostawca ścieków za odprowadzone ścieki dokonuje zapłaty w terminie określonym w fakturze VAT.

2. Nie uregulowanie należności w terminie powoduje naliczenie odsetek ustawowych.

Postępowanie w przypadku niedotrzymania warunków umowy, ciągłości odbioru ścieków i odpowiednich parametrów odbieranych ścieków

§55.

Spółka może zamknąć przyłącze kanalizacyjne w przypadkach określonych w art. 8 ust. 1 ustawy.

§56.

Spółka zaniecha odbioru ścieków od Dostawcy ścieków w przypadku:

1)  wykonywania niezbędnych napraw urządzeń kanalizacyjnych i usuwania awarii zawinionych przez Dostawcę ścieków;

2)  odmowy zawarcia umowy przez Dostawcę ścieków;

3)  samowolnego podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, eksploatowanej przez Spółkę;

4)  uniemożliwienia Spółce dokonania kontroli urządzeń kanalizacyjnych oraz urządzeń pomiarowych.

§57.

1. Wznowienie odbioru ścieków następuje po:

1)  udokumentowaniu przez Dostawcę ścieków uiszczenia należnych kwot wraz z odsetkami ustawowymi;

2)  pokryciu kosztów poniesionych przez Spółkę związanych z zaniechaniem odbioru ścieków i ponownym uruchomieniem przyłącza;

3)  zawarciu nowej umowy w przypadku upływu terminu wypowiedzenia umowy dotychczasowej.

2. Realizacja wznowienia odbioru ścieków dokonywana jest w okresie 2 dni roboczych od spełnienia czynności, o których mowa w ust. 1.

Rozdział 4 

Sposób rozliczeń za inne usługi

§58.

Spółka może świadczyć również inne usługi związane z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków w tym między innymi:

1)  wydawanie warunków technicznych;

2)  wykonywanie włączeń do sieci wodociągowej przez nawiercanie, na wniosek odbiorcy usług;

3)  wykonywanie analiz fizykochemicznych wody i ścieków oraz analiz bakteriologicznych wody;

4)  wykonywanie remontów, legalizacji, ekspertyz, sprawdzeń wodomierzy i ich sprzedaży;

5)  wykonywanie uzgodnienia dokumentacji technicznych;

6)  wypożyczanie wodomierzy hydrantowych;

7)  wykonywanie remontów i napraw urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, nie będących w zarządzie Spółki;

8)  płukanie sieci wodociągowej;

9)  nadzór nad nowymi włączeniami do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej;

10)  czyszczenie kanalizacji;

11)  czyszczenie i monitorowanie kanalizacji istniejących oraz nowo wybudowanych;

12)  czyszczenie na sieci kanalizacyjnej obiektów takich jak: zbiorniki, osadniki, urządzenia podczyszczające oraz lokalne pompownie ścieków;

13)  ocena stanu technicznego kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy pomocy monitoringu;

14)  zamykanie przyłączy wodociągowych na wniosek odbiorcy;

15)  czasowy demontaż wodomierza głównego.

§59.

Wystawienie faktur VAT za usługi określone w § 58 dokonywane jest w oparciu o kalkulacje własne Spółki.

Rozdział 5 

Postanowienia końcowe

§60.

W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem stosowane są przepisy prawa, a w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy z 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j.: Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi do przedmiotowej ustawy.

Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Slider